Pravidlá spracovanie osobných údajov

obchodné spoločnosti BABYLON Shop s.r.o.
so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
identifikačné číslo: 03519074
zapísanej v obchodnom registri vedenom KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.babylonshop.sk

Doručovacia adresa:
95672557 Babylon Shop - Zásielkovňa.sk, 
Kopčianska 82/A, 
851 01 Bratislava
.

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Predávajúci, teda spoločnosť BABYLON Shop s.r.o., so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikačné číslo: 03519074, zapísaná v obchodnom registri vedenom KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225, je podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") súčasne správcom osobných údajov , ktoré mu boli poskytnuté pri výkone jeho činnosti (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje na správcu sú:
adresa: Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
email: info@babylonshop.cz

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

2.1. Správca získava osobné údaje pri on-line registráciu zákazníkov do internetového obchodu alebo pri objednávke tovaru v internetovom obchode na adrese http://www.babylonshop.cz, to vždy v rozsahu zodpovedajúceho registračného formulára. Na účely registrácie v internetovom obchode (zriadenie a administrácia používateľského účtu) a na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy správca spracováva meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo kupujúceho (všetko ďalej len "osobné údaje").


3. ZÁKONNEJ DÔVODY A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
Vaše osobné údaje správca potrebuje poznať pre vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

b) oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Tento zákonný dôvod spracovanie oprávňuje správcu zasielať svojim zákazníkom marketingová (obchodný) oznámenia. Keď mu prejavíte s použitím svojich osobných údajov pre priamy marketing nesúhlas, nebudeme Vám obchodné oznámenia ďalej zasielať. Svoj nesúhlas môžete kedykoľvek oznámiť elektronicky alebo písomne ​​na hore uvedených kontaktoch. Správca má rovnako oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov zákazníkov na účely ochrany a preukázania svojich práv a právnych nárokov.

c) plnenie povinností uložených správcovi verejnoprávnymi predpisy podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Správca musí v súvislosti s poskytovaním služieb zákazníkom plniť povinnosti vyplývajúce z verejnoprávnych predpisov, napr. Uchovanie účtovníctva.

d) súhlas zákazníka s užitím jeho osobných údajov na marketingové účely podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
V prípade registrácie a zriadenie používateľského účtu bez uskutočnenia nákupu, potrebuje správca Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak správcovi udelíte svoj súhlas, bude správca spracovávať Vaše osobné údaje pre účely administrácie Vášho zákazníckeho účtu a tiež k zasielaniu našich marketingových oznámení. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek odvolať. Dôsledkom odvolania súhlasu je zrušenie užívateľského účtu a odstránenie údajov o registrácii zákazníka z databázy správcu. Zriadenie používateľského účtu nie je podmienkou nákupu. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami a až c vyššie), bude správca pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.


4. DOBA UCHOVANIE ÚDAJOV

4.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

4.2. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu pri zriadení používateľského účtu zákazníka bez vykonania nákupu, je súhlas udelený na dobu 5 rokov, pričom aktívnym užívaním používateľského účtu dochádza k automatickému predĺženiu súhlasu vždy o dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky. Pokiaľ zákazník nevykoná žiadnu objednávku po dobu 5 rokov od zriadenia zákazníckeho účtu, bude zákaznícky účet zmazaný.

4.3. Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu. Pokiaľ zákazník nevykoná žiadnu objednávku prostredníctvom používateľského účtu po dobu 5 rokov, bude užívateľský účet zmazaný.

4.4. V prípade spracovania osobných údajov na účely plnenia povinností uložených správcovi verejnoprávnymi predpismi spracováva správcu po dobu stanovenú zákonom.


5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
a) podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
b) zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby.
c) účtovný

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu


6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
a) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
c) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
d) právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
e) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
f) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe udeleného súhlasu, dôsledkom odvolaní súhlasu je zrušenie užívateľského účtu a odstránenie údajov o registrácii zákazníka z databázy správcu.

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


7. PODMIENKY ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

8.2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Naše e-shopy: CZSK
© 2024 Babylonshop.sk | Všetky práva vyhradené