Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti BABYLON Shop s.r.o.

so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

identifikačné číslo: 03519074

zapísanej v obchodnom registri vedenom KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.babylonshop.sk

Číslo bankového účtu: 2200787927/2010 (FIO Banka)

IBAN (Slovensko): CZ8420100000002200787927 (FIO Banka) BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Doručovacia adresa:

Babylon Shop, s. r. o.,

Palackého třída 2547,

530 02 Pardubice

Česká republika

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Babylon shop sro, so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikačné číslo: 03519074, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34225 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://www.babylonshop.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Pre takéto prípady sa použijú právne predpisy upravujúce kúpnu zmluvu.

 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. IDENTIFIKÁCIA KUPUJÚCEHO, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje okrem údajov o kupujúcom najmä informácie o:

• objednávanom tovaru a jeho množstvo (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu umožnilo kupujúcemu zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne potvrdí obdržaní objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, osoby kupujúceho) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

 

3.7. Zmluvný vzťah z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Potvrdenie objednávky nemusí byť totožné s potvrdením obdržania objednávky.

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

3.9. Uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári. Predávajúci umožňuje v závislosti na charakteru tovaru hradiť kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• v hotovosti alebo kartou v prevádzke predávajúceho;

• v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho");

• online platobnou kartou;

• prostredníctvom zľavového kupónu / voucheri.

Kupujúci si zvolí jeden z možných spôsobov platby pred odoslaním objednávky. Niektoré spôsoby platby môžu byť spoplatnené, keď poplatok za zvolenú platobnú metódu je uvedený v príslušnej časti objednávkového formulára. Poplatok za platobnú metódu nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru uvedené v ponuke / katalógu tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť poplatok za zvolenú platobnú metódu.

 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby na príslušnou bankový účet predávajúceho:

Číslo bankového účtu: 2200787927/2010 (FIO Banka)

IBAN: CZ8420100000002200787927 (FIO Banka) BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6.), Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, od kúpnej zmluvy o odovzdaní tovaru na predajni, na ktorej predávajúci poskytuje možnosť prezrieť si a vyskúšať daný tovar, či zodpovedá požiadavkám kupujúceho (pri osobnom odbere tovaru na predajni).

 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je umiestnený v spodnej časti faktúry priloženej k objednávke. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho (Babylon Shop, s. r. o., Palackého třída 2547, 530 02, Pardubice, Česká republika) alebo na e-mail predávajúceho info@babylonshop.sk.

 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia pôvodnej objednávky na adresu kupujúceho. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Dobierky nebudú predávajúcim prijímané!

 

5.4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 30 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

 

5.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy v lehote 30 dní podľa čl. 5.2. obchodných podmienok a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, či bude poškodené, alebo ponesie stopy opotrebovania mimo opotrebenie v rámci obvyklej manipulácie (vyskúšanie, preverenie tovar), potom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to sumou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady ktoré predávajúci nevyhnutne vynaložil ku znovuuvedení tovaru do predaja, prípadne si predávajúci vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o to, o čo sa znížila hodnota vráteného tovaru.

 

5.6. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy vrátiť zakúpený tovar vrátane originálnych štítkov, visačiek, log výrobca a čiarových kódov. V opačnom prípade môže byť vrátený tovar na základe zmlúv s dodávateľmi kupujúceho ďalej nepredajné (tzn. Tovar sa nedá bez originálnych štítkov, visačiek atď., Uviesť späť do predaja), pričom v takom prípade vzniká na strane predávajúceho ujma vo výške rovnajúcej sa predajnej cene tovaru . Kúpna cena nebude kupujúcemu v takomto prípade vrátená.

 

5.7. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho po odpočítaní poplatkov, započítanie nákladov a škôd do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

5.8. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (vo vybraných situáciách má pritom kupujúci právo na dodanie tovaru zdarma). V prípade, že kupujúci obdržal pri uzavretí kúpnej zmluvy darček v podobe dopravy zadarmo, platí ust. Čl. 5.13. obchodných podmienok, teda, že darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnutý darček vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Nárok na bezdôvodné obohatenie (napr. Vo výške ceny zvolenej dopravy) je predávajúci oprávnený započítať oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Hodnota ceny zvolenej dopravy je uvedená v objednávkovom formulári.

 

5.9. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.10. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.11. Predávajúci je najmä oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme od dopravcu, poštového doručovateľa alebo v prípade, že kupujúci iným spôsobom neprevezme alebo odmietne tovar prevziať.

 

5.12. Ak odstúpi predávajúci od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, má voči kupujúcemu právo na náhradu škody v podobe nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenou kúpnou zmluvou (najmä nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu), a to v plnej výške.

 

5.13. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim alebo predávajúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby dodania tovaru, pričom cena za tieto jednotlivé služby je uvedená v objednávkovom formulári:

• GLS Kuriér (doručenie po SR),

• GLS Parcel Shop (výdajná miesta v SR),

• Zásielkovňa.sk (výdajná miesta v SR),

• Najvýhodnejšie doručenie na adresu (doručenie po SR),

• DPD Kuriér (doručenie po SR),

• DPD Pickup (výdajná miesta v SR),

 

6.2. V prípade voľby osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar v lehote 3 dní od odoslania výzvy k odberu tovaru. Ak neprevezme si kupujúci objednaný tovar v tejto lehote, má predávajúci právo účtovať náklady na uskladnenie tovaru vo výške 1€ za každý deň uskladnenia alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

6.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.6. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený účtovať náklady na uskladnenie tovaru vo výške 1€ za každý deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa čl. 5.10. a 5.11. obchodných podmienok.

 

6.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim emitované (Hľaďte Možnosti dopravy na http://www.babylonshop.sk).

 

6.9. V prípade, že kupujúci obdržal pri uzavretí kúpnej zmluvy darček v podobe dopravy zdarma a kupujúci odstúpil podľa čl. 5.2. od kúpnej zmluvy, platí ustanovenie čl. 5.13. obchodných podmienok a predávajúcemu vzniká nárok na uhradenie nákladov na dodanie tovaru vo výške, ktorá prevyšuje cenu najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený započítať voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

 

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@babylonshop.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

• adresa pre doručovanie: 95672557 Babylon Shop - Zásielkovňa.sk, Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava

• adresa elektronickej pošty: info@babylonshop.sk

V Pardubicích dňa 15. 1. 2024

 

BABYLON Shop s.r.o.

 

 

 

Obchodné podmienky (platné do 14. 1. 2024)

 

obchodné spoločnosti BABYLON Shop s.r.o.

so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

identifikačné číslo: 03519074

zapísanej v obchodnom registri vedenom KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 34225

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.babylonshop.sk

Číslo bankového účtu: 2200787927/2010 (FIO Banka)

IBAN (Slovensko): CZ8420100000002200787927 (FIO Banka) BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Doručovacia adresa:

95672557 Babylon Shop - Zásielkovňa.sk,

Kopčianska 82/A,

851 01 Bratislava.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Babylon shop sro, so sídlom Na Hrádku 2577, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikačné číslo: 03519074, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34225 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://www.babylonshop.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Pre takéto prípady sa použijú právne predpisy upravujúce kúpnu zmluvu.

 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. IDENTIFIKÁCIA KUPUJÚCEHO, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje okrem údajov o kupujúcom najmä informácie o:

• objednávanom tovaru a jeho množstvo (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu umožnilo kupujúcemu zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne potvrdí obdržaní objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, osoby kupujúceho) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

 

3.7. Zmluvný vzťah z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Potvrdenie objednávky nemusí byť totožné s potvrdením obdržania objednávky.

 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

3.9. Uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári. Predávajúci umožňuje v závislosti na charakteru tovaru hradiť kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• v hotovosti alebo kartou v prevádzke predávajúceho;

• v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho");

• online platobnou kartou;

• prostredníctvom zľavového kupónu / voucheri.

Kupujúci si zvolí jeden z možných spôsobov platby pred odoslaním objednávky. Niektoré spôsoby platby môžu byť spoplatnené, keď poplatok za zvolenú platobnú metódu je uvedený v príslušnej časti objednávkového formulára. Poplatok za platobnú metódu nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru uvedené v ponuke / katalógu tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť poplatok za zvolenú platobnú metódu.

 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby na príslušnou bankový účet predávajúceho:

Číslo bankového účtu: 2200787927/2010 (FIO Banka)

IBAN: CZ8420100000002200787927 (FIO Banka) BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6.), Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je k stiahnutiu dostupný na webovej stránke. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@babylonshop.sk.

 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Dobierky nebudú predávajúcim prijímané!

 

5.4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

 

5.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní podľa čl. 5.2. obchodných podmienok a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, či bude poškodené, alebo ponesie stopy opotrebovania mimo opotrebenie v rámci obvyklej manipulácie (vyskúšanie, preverenie tovar), potom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to sumou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady ktoré predávajúci nevyhnutne vynaložil ku znovuuvedení tovaru do predaja, prípadne si predávajúci vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o to, o čo sa znížila hodnota vráteného tovaru.

 

5.6. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy vrátiť zakúpený tovar vrátane originálnych štítkov, visačiek, log výrobca a čiarových kódov. V opačnom prípade môže byť vrátený tovar na základe zmlúv s dodávateľmi kupujúceho ďalej nepredajné (tzn. Tovar sa nedá bez originálnych štítkov, visačiek atď., Uviesť späť do predaja), pričom v takom prípade vzniká na strane predávajúceho ujma vo výške rovnajúcej sa predajnej cene tovaru . Kúpna cena nebude kupujúcemu v takomto prípade vrátená.

 

5.7. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho po odpočítaní poplatkov, započítanie nákladov a škôd do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.8. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (vo vybraných situáciách má pritom kupujúci právo na dodanie tovaru zdarma). V prípade, že kupujúci obdržal pri uzavretí kúpnej zmluvy darček v podobe dopravy zadarmo, platí ust. Čl. 5.13. obchodných podmienok, teda, že darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnutý darček vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Nárok na bezdôvodné obohatenie (napr. Vo výške ceny zvolenej dopravy) je predávajúci oprávnený započítať oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Hodnota ceny zvolenej dopravy je uvedená v objednávkovom formulári.

 

5.9. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.10. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.11. Predávajúci je najmä oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme od dopravcu, poštového doručovateľa alebo v prípade, že kupujúci iným spôsobom neprevezme alebo odmietne tovar prevziať.

 

5.12. Ak odstúpi predávajúci od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, má voči kupujúcemu právo na náhradu škody v podobe nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenou kúpnou zmluvou (najmä nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu), a to v plnej výške.

 

5.13. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim alebo predávajúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby dodania tovaru, pričom cena za tieto jednotlivé služby je uvedená v objednávkovom formulári:

• GLS Kuriér (doručenie po SR),

• GLS Parcel Shop (výdajná miesta v SR),

• Zásielkovňa.sk (výdajná miesta v SR),

• Najvýhodnejšie doručenie na adresu (doručenie po SR),

• DPD Kuriér (doručenie po SR),

• DPD Pickup (výdajná miesta v SR),

 

6.2. V prípade voľby osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar v lehote 3 dní od odoslania výzvy k odberu tovaru. Ak neprevezme si kupujúci objednaný tovar v tejto lehote, má predávajúci právo účtovať náklady na uskladnenie tovaru vo výške 1€ za každý deň uskladnenia alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

6.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.6. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený účtovať náklady na uskladnenie tovaru vo výške 1€ za každý deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa čl. 5.10. a 5.11. obchodných podmienok.

 

6.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim emitované (Hľaďte Možnosti dopravy na http://www.babylonshop.sk).

 

6.9. V prípade, že kupujúci obdržal pri uzavretí kúpnej zmluvy darček v podobe dopravy zdarma a kupujúci odstúpil podľa čl. 5.2. od kúpnej zmluvy, platí ustanovenie čl. 5.13. obchodných podmienok a predávajúcemu vzniká nárok na uhradenie nákladov na dodanie tovaru vo výške, ktorá prevyšuje cenu najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený započítať voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

 

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

 

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@babylonshop.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

• adresa pre doručovanie: 95672557 Babylon Shop - Zásielkovňa.sk, Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava

• adresa elektronickej pošty: info@babylonshop.sk

V Pardubicích dňa 1. 8. 2022

 

BABYLON Shop s.r.o.

Naše e-shopy: CZSK
© 2024 Babylonshop.sk | Všetky práva vyhradené